DİĞER CAMİLER

Diğer Tarihi Camiler

Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi:

         Konya’nın Şeyh Sadrettin mahallesindedir. 1274 yılında yapılmıştır. Giriş kapısındaki kitabede adi geçen Sadrettin Konevi aslen Malatyalı olup, Konya’ya yerleşmiş, zamanın tanınmış bilginlerindendir. Muhiddin Ibn-i Arabi’den tahsil ve terbiye görmüş, Konya’daki hanikâhinda hadis ilimleri okutulmuştur. Mevlâna’ya derin bir sevgi ile bağlanmıştır.

        Türbe, Camiinin doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin sekli Selçuklu kümbetlerine benzer. Gövde açık, kaidesi mermer isleme olan türbenin üzerinde, köseli bir tambura oturan, kafes seklinde ahşap bir külah vardır.

Şems-i Tebrizî Camii ve Türbesi:

        Şerafettin Camii kuzeyinde eskiden mezarlık olan Şems Parkının içinde yer alır. Bugünkü yapı 1510 yılında Abdürrezzakoglu Emir İshak Bey tarafından mescitle birlikte elden geçirilmiş ve genişletilmiştir. İlk yapının 13. Yüzyılda yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Cami bölümüyle bitişik durumda, içten tavanlı dıştan sekizgen tambur üzerine piramidal külahla örtülüdür. Eyvan seklinde olan türbe mescide kalem isi süslenmiş ahşap Bursa kemeriyle açılır. Diğer yönlerde biri altta, diğeri üstte olmak üzere ikişer penceresi vardır. Türbenin duvarlarında herhangi bir bezeme yoktur. Tavanı geometrik motiflerle bezenmiştir. Üzeri örtülü sandukanın altında önceleri kuyu bulunduğu söyleniyorsa da araştırmalar neticesinde burasının kuyu değil mumyalık olduğu anlaşılmıştır. Gövdesi tastan tambur ve külahı ise tuğladan yapılan türbe 1977 yılında tamiri sırasında orjinalliğini biraz kaybetmiştir.

Kadı Mürsel (Hacı Hasan) Camii:

        Hükümet konağının batısındadır. Güney duvarında bulunan kitabesine göre 812 H.-1409 M. Yılında ve Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında Hacı Mustafa oğlu Mürsel tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı tas ve moloz dolgu yüksekçe bir tabana oturmaktadır. Üzeri çatı ile örülmüştür.

Tursunoglu (Tahir Pasa Camii):

        Abdülaziz mahallesindedir. XV. Yüzyıl başlarında Konya eşrafından Tursunoglu Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Beden duvarları tas, kubbe ise tuğladır. Camiinin kuzeyindeki kubbeli son cemaat mahallide tuğladan yapılmıştır. Tek şerefeli ve köseli bir minaresi vardır.

İplikçi Camii:

        Alaeddin Caddesi üzerindedir. Şemseddin Altinoba tarafından 1201 yılından sonra yaptırılmış, Somuncu Ebubekir tarafından genişletilmiş, yenilenmiştir. (1332) Cami İplikçiler çarsısında bulunduğu için İplikçi Camii adini almıştır.

        1951-1960 yılları arasında Klasik Eserler Müzesi olarak kullanılan camii, 1960 yılında tekrar ibadete açılmıştır.

Sahip Ata Camii ve Külliyesi:

        Anadolu Selçuklu Devleti Vezirlerinden Sahip Ata tarafından 1258-1283 yılları arasında inşa edilmiş olan mescit türbe, hanigâh ve hamamdan ibarettir. Mimari Abdullah Bin Kellük’tür.

Osmanli Devrine ait diger Camiler :

-Piri Mehmet Pasa Camii

-Haci Fettah Camii

-Ovali oglu (Çelik Pasa) Camii

-Saray (Kisla) Camii

-Sep Hevan Camii

-Köprübasi Camii

-Namik Pasa Camii

-Amber Reis (Feridiye) Camii